Početna Crna hronika Uhapšeni osumnjičeni za krađu decenije: Pronađena violina Lajka Feliksa vredna pola miliona...

Uhapšeni osumnjičeni za krađu decenije: Pronađena violina Lajka Feliksa vredna pola miliona evra

Operativnim radom odseka za suzbijanje kriminala policijske stanice u Bečej pronađena je violina „Domenico Montano“ čija je vrednost procenjena na pola miliona evra.

Ne­nad S. (50) iz Te­me­ri­na i Pre­drag J. (47) iz Sta­re Pa­zo­ve uha­p­še­ni su zbog su­m­nje da su 1. no­ve­m­bra La­j­ku Fe­li­k­su (45), ču­ve­nom mu­zi­ča­ru iz Ba­č­kog Pe­trovog Se­la, ukra­li skupocenu vio­li­nu dok je bio na groblju.

Operativci policijske stanice Bečej su uspeli da lociraju izvršioce teške krađe i u saradnji sa Policijskom upravom u Novom Sadu da uhapse izvršioce i rasvetle ovaj slučaj posle nešto više od me­sec da­na i ovaj vre­dan in­stru­ment s dva gu­da­la, ko­ji je izra­đen dav­ne 1800. go­di­ne, vra­te vla­sni­ku.

– Kra­đa se de­si­la u pre­pod­ne­v­nim sa­ti­ma u Ba­č­kom Pe­tro­vom Se­lu. Vio­li­na je bi­la u au­to­mo­bi­lu “do­dž”, ko­ji pri­pa­da vio­li­ni­sti La­j­ku Fe­li­k­su. On ni­je za­klju­čao au­to, ta­ko da su dvo­ji­ca kra­dlji­va­ca bez mu­ke uspe­la da iz nje­ga od­ne­su sku­po­ce­nu vio­li­nu – ka­že izvor i do­da­je da je sr­p­ski Pa­ga­ni­ni, ka­ko mno­gi na­zi­va­ju La­j­ka Fe­li­k­sa, kra­đu pri­ja­vio po­li­ci­ji istog da­na.

– In­te­re­san­t­no je da ni­šta dru­go iz au­ta ni­su od­ne­li. Zbog to­ga se pre­t­pos­ta­vlja da im je baš ovaj mu­zi­č­ki in­stru­ment bio me­ta, jer su zna­li ko­li­ko vre­di. Ne isklju­ču­je se mo­gu­ć­nost da je Fe­li­ks ti­po­van za kra­đu.

Osu­m­nji­če­ni su uha­p­še­ni u No­vim Ba­no­v­ci­ma, a je­dan od kra­dlji­va­ca po­ku­šao da po­be­g­ne po­li­ci­ji.

– Osu­m­nji­če­ni su bi­li u au­to­mo­bi­lu na pa­r­ki­n­gu ispred jed­ne zgra­de. Ka­da ih je po­li­ci­ja op­ko­li­la oko 21 sat, Pre­drag J. se dao u beg, dok je Ne­nad S. od­mah uha­p­šen. Ukra­de­na vio­li­na je bi­la kod Pre­dra­ga J, a ju je on, dok je tr­čao, ba­cio. Na sre­ću, ona ni­je ošte­će­na, a po­li­ca­j­ci su uspe­li da su­sti­g­nu be­gu­n­ca i sta­ve mu li­si­ce – do­da­je sa­go­vor­nik.

Istra­gom će bi­ti utvr­đe­no ko­me su Ne­nad S. i Pre­drag J. na­me­ra­va­li da pro­da­ju vio­li­nu od 500.000 evra.

– Pro­ve­ra­va se da li je uo­či ha­p­še­nja na pa­r­ki­n­gu u No­vim Ba­no­v­ci­ma tre­ba­lo da se sa­sta­nu s po­te­n­ci­jal­nim ku­p­cem in­stru­men­ta, kao i da li je kra­đa bi­la na­ru­če­na.

Izvor: mojbecej.rs/headliner.rs
Foto: Printscreen