Početna Gradske teme APV delila milione mimo konkursa – zaposleni ljudi bez stručne spreme

APV delila milione mimo konkursa – zaposleni ljudi bez stručne spreme

SAMSUNG DIGITAL MOVIE

Pokrajinska vlada nezakonito je isplaćivala i vodila plate i otpremnine zaposlenima, masovno angažovala partnere mimo konkursa, a desetine zaposlenih u ustanovama pod ingerencijom APV nemaju odgovarajuću stručnu spremu.

Državni revizor u izveštaju nakon revizije rada Pokrajine za 2014. godinu uočio je, između ostalog, da su se plate obračunavale na osnovu previsokih, nevažećih koeficijenata, da su sportski klubovi bez konkursa dobijali novac od Sekretarijata za sport, te da je Sekretarijat za zdravstvo izdašno isplatom dnevnica za službena putovanja.

Ukupni rashodi i izdaci koje je pokrajinska vlast nezakonito i nepravilno evidentirala iznose oko dve milijarde dinara, zaključuje revizor u izveštaju. Pri tom, rashodi i izdaci koji su izvršeni na osnovu akata čiji pravni osnov nije u skladu sa važećim zakonskim propisima iznose čak 1,8 milijardi. Drugim rečima, skoro cela suma rashoda tj. troškova obračunata je nezakonito.

Revizor je ustanovio brojne nepravilnosti po sektorima pokrajinske vlasti. Tako je Skupština Vojvodine nezakonito potrošila ukupno 5,5 miliona dinara. Za sedam osoba isplatila je veće plate suprotno Pravilniku o sistematizaciji radnih mesta, a za dvoje zaposlenih koji su išli u penziju za otpremnine je isplaćeno 94.000 dinara više od planiranog. Takođe, za zakup poslovnog prostora isplatila je 811.000 dinara više od predviđene sume.

Pokrajinska vlada je predstavniku Sindikalne organizacije pokrajinskih organa i uprave, kojem miruje radni odnos u Sekretarijatu za obrazovanje, isplatila za platu 1,6 miliona dinara, što je kršenje Zakona o radu. Naime, ovlašćenom predstavniku sindikata utvrđeno je pravo na mirovanje radnog odnosa zbog izbora na funkciju sekretara. Nakon toga, on je zasnovao radni odnos sa Sindikalnom organizacijom radnika pokrajinskih organa uprave i službi Vojvodine, ugovorom o vršenju funkcije predstavnika sindikata. Umesto da mu poslodavac – Sindikat, isplaćuje platu iz svojih sredstava, to je činila Vlada Vojvodine iz budžeta, što je nepoštovanje zakona.

Kako je dalje utvrdio Revizor, Uprava za zajedničke poslove je za jednog zaposlenog na ime otpremnine isplatila 61.000 dinara više od predviđenog, a usluge sitnih popravki u restoranu platila je skoro 460.000 dinara, angažujući izvođače bez sklapanja ugovora.

Pokrajinski sekretarijat za nauku i tehnološki razvoj je za otpremninu jednom zaposlenom isplatio 33.000 dinara više od predviđene sume, dok je sekretarijat za međuregionalnu saradnju i lokalnu samoupravu bez prethodno sprovedenog konkursa udruženjima građana odobrio i preneo sredstva za realizaciju projekata vrednih 10 miliona dinara.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam je bez dodele na javnom konkursu udruženjima građana odobrio i preneo na račune ukupno 850.000 dinara, a sekretarijat za zdravstvo je trinaestorici zaposlenih isplatio za troškove dnevnica za službena putovanja 112.000 dinara više od planirane sume. Takođe, bez prethodno sprovedenog konkursa, sekretarijat za zdravstvo je udruženjima građana odobrio i preneo 14 miliona više od predviđene sume.

Pokrajinski sekretarijat za sport i omladinu je za privremeno-povremene poslove angažovanim licima isplatio 770.000 dinara za plate, iako su oni bili angažovani duže od 120 dana. Sportskim klubovima je bez dodele na javnom konkursu preneo novac za redovno poslovanje u iznosu od šest miliona dinara.

Pokrajinski sekretarijat za energetiku i mineralne sirovine je po sprovedenom javnom konkursu za sufinansiranje projekata energetski održivih farmi sa dva poljoprivredna gazdinstva ugovorio i isplatio milion i po dinara više u odnosu na stvarnu sumu koju su gazdinstva dobila Odlukom o dodeli bespovratnih podsticajnih sredstava.

Pokrajinski sekretarijat za privredu je pojedincima odobrio subvencije u iznosu od 12 miliona dinara mimo uslova navedenih u projektu zapošljavanja “NIS-šansa”. Za refundiranje troškova ucešća privrednika na sajmovima u Evropi i Srbiji isplatio je 10 miliona dinara mimo pravila. Kao i ostali sekretarijati, i privreda je raznim udruženjima mimo konkursa podelila više od 23 miliona dinara.

Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu je udruženjima, na ime donacija, preneo 800.000 dinara van konkursa, a sekretarijat za obrazovanje je verskim zajednicama bez konkursa dodelio 10 miliona dinara. Za privremeno-povremene poslove je angažovanim osobama isplatio za plate 238.000 dinara, iako su radili duže od 120 dana.

Pokrajinski sekretarijat za finansije je za redovan rad političkih subjekata isplatio 53 miliona više nego što je predviđeno, a radi se o političarima izabranim za poslanike u Skupštini Vojvodine.

Alarmantnog kršenja zakon bilo je u Srpskom narodnom pozorištu, koje je za 32 zaposlenih koji ne ispunjavaju zahtevani stepen stručne spreme isplatilo oko 15 miliona dinara za plate. SNP je i isplaćivalo plate zaposlenima računajući više koeficijente od zakonski predviđenih i tako potrošilo 11 miliona dinara. Obavezno osiguranje isplaćivalo je za istih 32 ljudi koji nemaju dovoljno visoku stručnu spremu da tu uopšte rade. Skoro milion dinara isplatilo je zaposlenima za čijim radom nije ni bilo potrebe, jer je delatnost za koju su angažovani već bila u okviru delatnosti ustanove. Mimo ugovora, pozorište je ugovaralo popravke instalacija, opreme, nabavku kancelarijskog materijala, a izdavalo je u zakup scenski i drugi prostor u svojini pokrajine bez njene saglasnosti.

Pokrajinski zavod za zaštitu spomenika kulture je obračunavao viši koeficijent za plate od dozvoljenog za 19 ljudi i utrošio 1,6 miliona dinara, a Muzej savremene umetnosti Vojvodine je bez građevinske dozvole angažovao izvođača za popravke krova u suterenu i platio sedam miliona dinara.

Vojvođanski simfonijski orkestar je čak angažovao sopstvenog direktora kao gostujućeg dirigenta i isplatio mu 1,4 miliona dinara, a Pokrajinski zavod za zaštitu prirode je isplačivao naknade za prevoz na posao i sa posla 658.000 dinara više od stvarnih troškova.

Nijedan sekretarijat, kao ni indirektni korisnik budžeta, nije obezbedio pravdanje utrošenih budžetskih sredstava verodostojnom računovodstvenom dokumentacijom. Takođe, izvestan broj propisa koji donose pokrajinski sekretarijati nisu objavljeni u Službenom listu APV Vojvodine.

Revizor je utvrdio da u pojedinim telima ne postoji potpuna dokumentacija o svim zaposlenim, te da nedostaju uverenja o njihovoj stručnoj spremi, diplome, sertifikati…

Pokrajinski organi su u nekim slučajevima postupili po preporukama revizora i uskladili poslovanje sa zakonima, navodi DRI.

PREKOVREMENI RAD U SEKRETARIJATU ZA ZDRAVSTVO

Pokrajinski sekretarijat za zdravstvo je za prekovremeni rad svojih zaposlenih 2014. godine isplatio 112 miliona dinara. Zaposleni su na kraju svakog meseca dobijali rešenja za isplatu dodatka na platu. Na osnovu pisanog obrazloženja pokrajinskog sekretara, nakon prekovremenog rada je svaki zaposleni sastavljao svoju radnu listu koju je sekretarka overavala. Ona nije upućivala zvaničan zahtev za prekovremeni rad zaposlenima, kako je predviđeno Zakonom o radu, tj. nije donosila rešenja u kojima bi zaposlene obavestila zbog čega dolazi do prekovremenog rada, gde je nastao povećan obim posla i do kod roka mora da se završi. “Preporučuje se odgovornim licima Pokrajinskog sekretarijata za zdravstvo da ne zahtevaju prekovremeni rad za obavljanje poslova koji su unapred planirani i nisu nastali kao posledica više sile ili iznenadnog povećanja obima posla”, navodi u izveštaju Revizor.

Manipulacije sa paketićima za decu i izdavanjem prostora u zakup

Nabavku poklona za decu i markice za prevoz pravilno je sprovodila većina tela, dok je Srpsko narodno pozorište napravilo trošak od čak 26 miliona dinara u nabavci paketića. Naime, dok su ostala tela novac namenjen kupovini paketića uplaćivala direktno na račun roditelja u pravilnim iznosima, SNP je iznos od 2,3 miliona, namenjen za paketiće, uplatilo prvo na račun Unicredit banke, da bi banka roditeljima izdala kreditne kartice za kupovinu. Ovu uslugu banke SNP je platilo 26.000 dinara, što je revizor protumačio kao nepotrebno trošenje novca.

Pokrajinski sekretarijat za urbanizam sastavio je ugovor sa “Telekomom” o korišćenju njihovih usluga fiksne telefonije, ali nezakonito i bez sprovodenja tendera. Kako navodi revizor, sekretarijat je isplatio ovom preduzeću 659.000 dinara. Revizor je potom utvrdio da je Sekretarijat otklonio nepravilnost time što je u novembru sproveo javnu nabavku za usluge fiksne telefonije. Isto tako je Uprava za zajedničke poslove angažovala “Telekom” i “Telenor” za usluge mobilne telefonije i utrošila skoro 10 miliona dinara.

Fond za kapitalna ulaganja potrošio je 877.000 dinara za sokove, kafu i vodu kao troškove reprezentacije, a revizoru nije predočeno koji akt uređuje trošenje novca za ovu stavku. Pri tom je Fond ove nabavke vodio kao Materijal za održavanje higijene i ugostiteljstvo, a ne kao Reprezentaciju. Takode, nabavku mobilnih telefona vodio je kao Materijal za posebne namene, a ne kao Administrativnu opremu, potrošivši 429.000 dinara za ovu nabavku.

AP Vojvodina nije potpuno uspostavila efikasan sistem internih kontrola, što je dovelo do toga da je građevinsko zemljište površine veće od 1.172 hektara uvedeno bez podataka o vrednosti, u pomoćne knjige i evidencije, dok 54 državna puta II reda nisu uvedena u pomoćne knjige i evidencije. Bilo je i nepravilnosti kod naplate zakupa prostora APV od strane drugih korisnika bez saglasnosti osnivača, kao i davanja u zakup stambenog prostora po cenama nižim od tržišnih.
“Skrecemo pažnju da nije donet zakon kojim se uređuje finansiranje AP Vojvodine, što bi unapredilo planiranje i izvršenje budžeta Pokrajine”, zaključuje državni revizor.

Izvor: 021
Foto: 021