Početna Gradske teme Grad objavio oglas o prodaji zgrade Radničkog univerziteta

Grad objavio oglas o prodaji zgrade Radničkog univerziteta

0

Grad Novi Sad je, prema svemu sudeći, na korak od rešavanja dvodecenijskog problema u vezi sa skeletom zgrade Radničkog univerziteta. Naime, Grad je objavio oglas o prodaji zgrade u Ulici Vojvođanskih brigada broj 7, za koju gradske vlasti u poslednjih 20 godina, otkako je u požaru uništeno ovo zdanje, nisu uspevale ili nisu ni pokušavale da pronađu rešenje.

Kako se u oghlasu navodi, predmetna nepokretnost se otuđuje u viđenom stanju bez prava kupca na naknadnu reklamaciju. Kupac snosi eventualne troškove na izmeštanju, obezbeđenju i zaštiti instalacija i objekata infrastrukture (evidentiranih i neevidentiranih na Kopiji plana vodova), uklanja drveće i drugo rastinje, smeće, šut i vrši nasipanje i ravnanje terena.

Početna kupoprodajna cena predmetne nepokretnosti iznosi 5.835.946,75 evra.

Osnovni kriterijum za izbor najpovoljnijeg ponuđača je visina ponuđene cene izražene u evrima u postupku javnog nadmetanja. Konačna kupoprodajna cena predmetne nepokretnosti biće utvrđena nakon sprovedenog postupka javnog nadmetanja. Isplata kupoprodajne cene predmetne nepokretnosti vršiće se u dinarskoj protivvrednosti po srednjem zvaničnom kursu NBS na dan uplate. Nakon isplate celokupne kupoprodajne cene, kupac stiče pravo da se upiše kao nosilac prava svojine na predmetnoj nepokretnosti.

Zainteresovani kupci svoje prijave mogu dostaviti u roku od 30 dana od dana objavljivanja oglasa, u zatvorenim kovertama putem pošte ili pisarnice Gradske uprave za imovinu i imovinsko-pravne poslove, na adresu Novi Sad, Ulica Narodnog fronta broj 53.

Podnosilac prijave uz prijavu mora da dostavi dokaz o uplati depozita i izjavu da prihvata sve uslove iz javnog oglasa, da predmetnu nepokretnost kupuje u viđenom stanju kao i da se odriče svih daljih potraživanja, kao i prava na povraćaj doprinosa za uređivanje građevinskog zemljišta, ukoliko se opredeli da ukloni predmetni objekat za koji je plaćena naknada za uređivanje građevinskog zemljišta po ranije važećim propisima (na dan 2. jula 2020. godine, doprinos za izgradnju poslovnog objekta, u ekstra zoni, ulica Vojvođanskih brigada broj 7, za plaćanje odjednom, u celosti iznosio bi 15.065,51 din/m2 neto površine objekta) i izgradi objekat, druge namene, spratnosti i površine, za koji se plaća manji iznos doprinosa, odnosno za koji se doprinos ne naplaćuje.

Podnosilac prijave u postupku je dužan da uplati depozit u iznosu od 1.167.190 evra u dinarskoj protivvrednosti po zvaničnom kursu NBS na dan uplate na račun broj: 840-1158804-02. Svrha uplate: uplata depozita za javni oglas otuđenja nepokretnosti u Novom Sadu, Vojvođanskih brigada 7.

Postupak javnog nadmetanja sprovešće se i u slučaju da pristigne najmanje jedna blagovremena i potpuna prijava na osnovu koje se podnosilac registruje i ukoliko početnu cenu po kojoj se nepokretnost otuđuje iz javne svojine prihvati kao kupoprodajnu cenu, proglašava se kupcem, a ukoliko ne prihvati kupoprodajnu cenu, gubi pravo na vraćanje depozita.

Grad Novi Sad neće snositi nikakvu odgovornost niti biti dužan da nadoknadi bilo kakvu štetu koju bi podnosilac prijave eventualno mogao imati povodom učešća u ovom postupku.

Više detalja o oglasu možete pročitati OVDE.

Izvor: Dnevnik
Foto: Printscreen