Početna Gradske teme Konkurs za finansiranje izgradnje i održavanja verskih objekata

Konkurs za finansiranje izgradnje i održavanja verskih objekata

Gradonačelnik Grada Novog Sada raspisuje javni konkurs za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji grada Novog Sada u 2021. godini.

Na osnovu člana 32. stav 6. Zakona o crkvama i verskim zajednicama („Službeni glasnik Republike Srbije“, broj 36/2006), člana 5. Odluke o načinu, merilima i kriterijumima za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada (“Službeni list Grada Novog Sada”, broj 8/20), i člana 61. stav 1. tačka 3. Statuta Grada Novog Sada (“Službeni list Grada Novog Sada”, broj 11/19), Gradonačelnik Grada Novog Sada raspisuje

J A V N I  K O N K U R S

ZA SUFINANSIRANjE PROJEKATA IZGRADNjE, ODRŽAVANjA I OBNOVE VERSKIH OBJEKATA NA TERITORIJI GRADA NOVOG SADA U 2021. GODINI

1. Javni konkurs se raspisuje za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada u 2021. godini. Sredstva su obezbeđena Odlukom o budžetu Grada Novog Sada za 2021. godinu (“Službeni list Grada Novog Sada”, broj 58/20), i to za:

– radove na izgradnji verskih objekata,
– tekuće popravke i održavanje verskih objekata,
– investiciono održavanje verskih objekata,
– parterno uređenje porti verskih objekata, i
– obnovu verskih objekata.

Obnova verskih objekata podrazumeva:

– restauratorske, konzervatorske i radove na revitalizaciji verskih objekata koji su utvrđeni za kulturno dobro, odnosno koji su od značaja za graditeljsko nasleđe, i
– radove na sanaciji, adaptaciji i rekonstrukciji verskih objekata koji su utvrđeni za kulturno dobro, odnosno koji su od značaja za graditeljsko nasleđe.

Sredstva za sufinansiranje projekata iz stava 1, opredeljena su u ukupnom iznosu od 11.390.000,00 dinara.

2. OPŠTI USLOVI KONKURSA

Pravo učešća na Javnom konkursu imaju crkve i verske zajednice čiji se objekti nalaze na teritoriji Grada, ili čija se izgradnja planira na teritoriji Grada Novog Sada.

3. Merila i kriterijumi za izbor projekata za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata su:

– stepen ugroženosti verskog objekta,
– kategorizacija verskog objekta kao kulturnog dobra (izuzetan značaj, veliki značaj, spomenik kulture), i
– značaj verskih objekata za kulturu, umetnost, istoriju i sl., ukoliko verski objekat nije utvrđen za spomenik kulture, ako je u postupku pripreme za proglašenje, ili je dobro koje uživa prethodnu zaštitu.

4. NAČIN PRIJAVLjIVANjA NA KONKURS:

a. Elektronska prijava – na zvaničnom sajtu Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs OBAVEZNA je elektronska prijava u delu: Konkursi (verski objekti). Nakon prijave korisnik dobija jedinstveni broj prijave.

b. Obrazac prijave koji ste poslali elektronskim putem, sa obaveznom pratećom dokumentacijom predati u zatvorenoj koverti sa navedenim brojem elektronske prijave, na pisarnici Gradske uprave za opšte poslove, Trg slobode 1, Novi Sad ili poslati putem pošte na navedenu adresu, sa naznakom: Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada – Javni konkurs za sufinansiranje projekata izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata na teritoriji Grada Novog Sada u 2021. godini.

Svaki Projekat istog podnosioca mora biti poslat kao posebna pošiljka.

5. Uz popunjeni Obrazac Prijave, učesnici na konkursu podnose dokumentaciju i Projekat koji sadrži:

– osnovne podatke o učesniku na konkursu (naziv, sedište, matični broj i poreski identifikacioni broj),
– dokument o pravnom statusu podnosioca prijave (fotokopija Rešenja o registraciji kod nadležnog organa – osnovnog Rešenja i eventualnih izmena, izvod iz Registra crkava i verskih zajednica),
– podatke o odgovornom licu za zastupanje i funkcija koju obavlja,
– odluku nadležnog organa crkve ili verske zajednice o izvođenju radova,
– potrebne dozvole i saglasnosti nadležnih organa predviđene zakonom i drugim propisima koji regulišu oblast planiranja i izgradnje,
– detaljan opis radova na izgradnji, održavanju i obnovi verskog objekta – Predmet i predračun radova koje Projekat tretira,
– tehnička i foto dokumentacija u skladu sa potrebama Projekta,
– rok za realizaciju projekta,
– detaljan finansijski plan – budžet projekta, pravilno popunjen u tabeli Prijave (pregled pojedinačnih aktivnosti koje se predviđaju projektom, sa specifikacijom iznosa ukupno potrebnih sredstava za realizaciju tih aktivnosti, iznosa sredstava koja se traže iz budžeta Grada, iznosa sopstvenih sredstava i iznosa sredstava iz drugih izvora),
– podatke o odgovornoj osobi za realizaciju projekta i korišćenje sredstava, i
– izjavu o prihvatanju obaveze korisnika sredstava iz budžeta Grada (sastavni deo Prijave).

6. Prijave na Javni konkurs podnose se u roku od 45 dana od dana objavljivanja konkursa u sredstvima javnog informisanja.

Poslednji dan za podnošenje Prijava je 8. mart 2021. godine.

Konkurs će biti objavljen i na zvaničnom sajtu Grada Novog Sada www.novisad.rs i Gradske uprave za kulturu www.kultura.novisad.rs.

Konkursna dokumentacija se ne vraća.

7. Učesnici koji konkurišu za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, održavanja i obnove verskih objekata koji imaju status kulturnog dobra, ili dobra pod prethodnom zaštitom, u obavezi su da se pre podnošenja prijave na Javni konkurs, obrate Zavodu za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada za dobijanje potrebnih Uslova i mera tehničke zaštite za izvođenje planiranih radova, kao i da Upravi dostave pribavljenu saglasnost na projektnu dokumentaciju od strane Zavoda.

8. Postupak Javnog konkursa sprovešće Komisija.

9. Komisija neće razmatrati neblagovremene i nepotpune prijave na Javni konkurs, prijave upućene faksom ili elektronskom poštom, prijave koje nisu popunjene na propisanom obrascu, kao i prijave onih učesnika na konkursu, koji su u prethodnoj godini ostvarili pravo na sufinansiranje projekata sredstvima iz budžeta Grada, a nisu podneli izveštaj o realizaciji projekta iz prethodne godine, ili su podneli nepotpun izveštaj (nisu opravdana dodeljena finansijska sredstva iz budžeta Grada).

Rezultati konkursa biće objavljeni na zvaničnoj internet stranici Gradske uprave za kulturu (www.kultura.novisad.rs), najkasnije 90 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na konkurs.

10. POSEBNI USLOVI KONKURSA

Podnosilac prijave može da učestvuje na Javnom konkursu sa najviše 3 (tri) projekta.

Obrazac Prijave se podnosi u 4 (četiri) primerka, a priložena dokumentacija u 1 (jednom) primerku.

Izvor: dnevnik.rs
Foto: Wiki