Početna Gradske teme Novosađani se najviše žalili na troškove izvršitelja “Informatike”

Novosađani se najviše žalili na troškove izvršitelja “Informatike”

Najviše pritužbi Novosađani su tokom 2016. godine imali na Gradsku upravu za inspekcijske poslove, potom na “Zavod za izgradnju grada”, Gradsku poresku upravu, Gradsku upravu za urbanizam i stambene poslove, Centar za socijalni rad i “Informatiku”.

Najmanje pritužbi podneto je na rad Gradske uprave za saobraćaj i puteve, Poslovni prostor, Tržnicu, Zoohigijenu, Stan, Biro za pružanje pravne pomoći, Pravobranilaštvo Grada Novog Sada, Turističku organizaciju Novog Sada, Dom zdravlja i Stambenu agenciju, navodi se u izveštaju Zaštitnika građana Novog Sada za 2016. godinu.

“Valja istaći i da na mnoge organe nije bilo podnetih pritužbi, te iste nisu ni navedene u izveštaju. Bitno je napomenuti da broj podnetih pritužbi nije pokazatelj kvaliteta rada organa uprave, s obzirom na to da se pritužbe u najvećem broju podnose na rad organa sa kojima građani imaju najviše kontakta prilikom ostvarivanja svojih prava. Ukoliko u pritužbi ili usmenim putem građanin ukaže na problem za koji Zaštitnik građana nije nadležan za postupanje, građani u tim situacijama budu upućeni na nadležne organe”, navode za 021 u kancelariji Zaštitnika.

Veliki broj obraćanja odnosio se na postupak naplate dugovanja od strane izvršitelja koje JKP “Informatika” angažuje radi naplate dugovanja za stambeno-komunalne usluge.

“Građani se uglavnom žale na visinu troškova izvršitelja, potom na način njihovog postupanja u kom slučaju su upućeni da se obrate nadležnoj Komori izvršitelja. Takođe, veliki broj građana se obraćao Zaštitniku građana sa zahtevima za dodelu socijalne pomoći, u kom slučaju su bili upućeni da se obrate Centru za socijalni rad, radi provere njihovog imovnog stanja i utvrđivanja da li ispunjavaju kriterijume za dodelu nekih od vidova socijalne pomoći. Vezano za navedeno, građani su se obraćali i sa zahtevima za radnim angažovanjem, odnosno pomoći prilikom zapošljavanja, kao i sa zahtevima za rešavanje stambenog pitanja. Veliki broj građana se obraćao za pružanje pravne pomoći, u smislu pružanja pravnog saveta ili radi sačinjavanja nekog pravnog pismena, kada su upućivani da se obrate Birou za pružanje pravne pomoći ili odgovarajućem organu ili instituciji”, navodi gradski ombudsman.

Predmeti podneti po sopstvenoj inicijativi u prethodnoj godini su za temu imali da Gradska poreska uprava prilikom dostavljanja poreskog rešenja poreskog obveznika obavesti i o trenutnom stanju poreskog duga; potom predmet u kom je Zaštitnik građana postavio predlog da pored obeležavanja delova parkova u kojima je dozvoljeno izvođenje domaćih životinja, budu obeležene i javne površine na kojima to nije, posebno dečija igrališta i parkovi i travnate površine na kojima se okupljaju deca.

“Takođe, interesantan je bio i postupak pokrenut protiv GSP-a, s obzirom na to da je krajem 2015. godine Izmenama i dopunama Zakona o PDV-u, propisano smanjenje stope PDV-a na usluge prevoza putnika u međumesnom saobraćaju sa 20 na 10 odsto od 15. oktobra 2015. godine, dok ovo preduzeće nije izvršilo korekciju ukupne cene karte za prevoz putnika u međumesnom saobraćaju, već samo način obračuna, međutim, navedeni postupak je završen konstatacijom Zaštitnika građana da nije bilo propusta u radu ovog preduzeća, s obzirom na to da prinudnim propisima nije ustanovljena obaveza promene cene u slučaju promene stope oporezivanja proizvoda, a cene prevoza koje naplaćuje GSP su svakako niže od onih koje je utvrdilo poslovno udruženje “Srbijatransport”, navodi zaštitnik.

Interesantan predmet koji je Zaštitnik građana vodio tokom protekle godine je rezultirao promenom sadržaja računa objedinjene naplate. Pritužilac je istakao da nije ujednačen i pregledan sadržaj računa koji dostavlja “Informatika”, s obzirom na to da je detaljno navedena potrošnja hladne vode, u smislu navođenja podataka po metru kubnom utrošene količine vode po članu domaćinstva, kao i cena po m3, što nije slučaj sa sadržajem istog računa koji se odnosi na potrošnju tople vode.

“Novosadska toplana” je prihvatila kao osnovane primedbe na koje je građanin ukazao, te je izmenila sadržaj računa objedinjene naplate. Počev od juna 2016. godine građanima se dostavlja izmenjeni račun objedinjene naplate koji sadrži sve podatke koji su potrebni da bi građani na jasan i pregledan način mogli da prate potrošnju tople vode i kontrolišu naplatu iste.

U pogledu saradnje organa uprave sa Zaštitnikom građana protekle godine ista je bila osetno bolja nego prethodne godine, te je tokom godine doneto samo dve preporuke zbog nesaradnje, koje Zaštitnik građana donosi u situaciji kada organ uprave u ostavljenom roku ne odgovori na dopis Zaštitnika građana ili ne dostavi traženu dokumentaciju.

“Valja istaći i da su nakon donošenja navedenih preporuka organi uprave postupili po istim i Zaštitiniku građana ipak dostavili tražene podatke. Interesantni za građane su i predmeti u kojima su skupštine stanara zgrade preko stavke prihodi skupštine stanara pokušali da od stanara naplate i iznose utrošene na npr. završetak ili uknjiženje zgrade, ili iznose koje investitor na ime duga duguje određenim gradskim preduzećima. Kako se putem računa objedinjene naplate mogu naplatiti samo troškovi tekućeg i investicionog održavanja zgrade, Zaštitnik građana je zauzeo mišljenje da Informatika nema obavezu da postupi po takvim nalozima i odlukama skupštine zgrade, posebno ako se ima u vidu da su u pojedinim slučajevima troškovi prihoda skupštine stanara iznosili i po nekoliko desetina hiljada dinara mesečno po stambenoj jedinici”, navodi se u izveštaju gradskom ombudsmana.

Zaštitniku građana se obratilo ukupno 842 građana, od tog broja 207 je podnetih pritužbi, 337 građana je pristupilo u kancelariju Zaštitnika građana izlažući problem na koji se žale, a 298 građana je evidentirano podacima da su se telefonskim putem obratili Zaštitniku građana.

Od 207 podnetih pritužbi 70 su pritužioci podneli lično u kancelariji Zaštitnika građana, 67 je upućeno mejlom, 33 poštom, 26 putem sajta Zaštitnika građana, 6 putem facebook stranice, dok je 5 predmeta Zaštitnik građana pokrenuo po sopstvenoj inicijativi. Broj podnetih pritužbi je manji nego broj podnetih pritužbi prethodne godine.

Autor: Suzana Stojićević