Početna Gradske teme PMF novac za plate trošio na obnovu amfiteatra

PMF novac za plate trošio na obnovu amfiteatra

0

Državna revizorska institucija kontrolisala je rad Prirodno-matematičkog fakulteta u Novom Sadu i, između ostalog, utvrdila da je fakultet trošio sredstva za isplatu plata u druge svrhe, ali i da nije ispravno sprovodio javne nabavke.

Kako piše u izveštaju o reviziji, PMF je u toku 2019. godine sredstva budžeta Republike Srbije namenjena za isplatu plata u iznosu od 42,8 miliona dinara utrošio za druge namene ili suprotno Pravilniku o radu. Skoro 30 miliona namenjenih za plate, utrošeno je na opremanje amfiteatra (9,65 miliona), isplatu lica angažovanih za vršenje privremenih i povremenih poslova (9,69 miliona) i dopunskih poslova, odnosno angažovanje profesora sa drugih fakulteta (10,30 miliona). Fakultet je utrošio 13,8 miliona dinara suprotno pravilniku o radu, tako što je uvećao plate za iznos od 12,27 miliona dinara, zbog primene uvećanih koeficijenata na ime radnog učinka, a i dodatak za minuli rad uvećan je za najmanje 908 hiljada dinara.

Gotovo pet miliona dinara na PMF-u utrošeno je na naknadu troškova za dolazak i odlazak s posla, a po osnovu ugovora o zakupu automobila, iako ovaj način isplate nije propisan zakonom, niti regulisan internim aktima Fakulteta. Naime, zakup znači da predmet zakupa (u ovom slučaju automobil) bude predat zakupcu koji ga koristi. U predmetnim ugovorima, zakupljeni automobili nisu predati na korišćenje PMF-u, već su ih zaposleni koristili i za svoje privatne potrebe.

Kako se navodi u izveštaju, Fakultet je obračunao i isplatio poklone za 8. mart u iznosu od 1,69 miliona dinara, što nije u skladu sa Zakonom o budžetu koji propisuje da se neće vršiti obračun i isplata poklona u novcu. Zaposlene žene na fakultetu dobile su po 5.706 dinara za Dan žena.

Kako je utvrdio državni revizor, Fakultet nije pripremio konkursnu dokumentaciju u skladu sa propisima kojima se uređuje postupak nabavki jer je tehničku specifikaciju i obrazac ponude sa strukturom cene objavio odvojeno od konkursne dokumentacije. Takođe, PMF je u jednoj nabavci aneksom ugovorio 100 odsto avansno plaćanje, koje prethodno nije bilo predviđeno, na način suprotan Zakonu o javnim nabavkama.

U Državnoj revizorskoj instituciji skreću pažnju na činjenicu da kriterijumi na osnovu kojih Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja vrši obračun potrebnih sredstava za plate i naknade zaposlenih nisu adekvatni, što je u slučaju PMF-a imalo za rezultat veći iznos prebačenih sredstava od zapravo potrebnih.

“Skrećemo pažnju na nedovoljnu regulisanost isplate naknada zaposlenih (za vreme odsustvovanja sa rada na dan praznika koji je neradni dan, godišnjeg odmora, plaćenog odsustva, vojne vežbe i odazivanja na poziv državnog organa) u slučajevima kada se isplata plata vrši iz više izvora finansiranja”, navodi se u revizorskom izveštaju.

U izveštaju piše i da Fakultet često dolazi u situaciju da se nastavne aktivnosti finansiraju iz sopstvenih prihoda, jer su mnogi studijski programi eksperimentalnog karaktera i samim tim veoma skupi, a budžetska sredstva su nedovoljna za pokriće svih troškova.

“U nastavi se koristi veliki broj skupih uređaja, koji su nabavljeni i održavani iz ovih sredstava, radi održavanja visokog kvaliteta nastave bez obzira na nivo finansiranja od strane budžeta”, ocenjuje DRI.

Zaposleni na Departmanu za geografiju, turizam i hotelijerstvo imaju dodatak od pet odsto zbog “povećanog učinka ostvarenog u radu sa studentima”. Ovaj departman ima značajno veći broj budžetskih studenata od normiranog i svi zaposleni imaju povećane obaveze, dok na Departmanu za matematiku mali broj zaposlenih ima dodatak za povećano angažovanje.

PMF-u je preporučeno da utvrđivanje i isplatu plata i drugih primanja izvršava u skladu sa zakonom i da zaključivanje ugovora vrši u skladu sa odredbama Zakona o javnim nabavkama.

Izveštaj Državne revizorske institucije možete pronaći na OVOM LINKU.

Izvor: 021
Foto: Wikipedia