Početna Gradske teme Postavljen mlekomat na ulazu u Limansku pijacu

Postavljen mlekomat na ulazu u Limansku pijacu

0

Mle­ko­mat na ula­zu u Li­man­sku pi­ja­cu, po­sta­vljen je u po­ne­de­ljak, a nu­di­će sve­že pu­no­ma­sno ko­zje i kra­vlje mle­ko.

Sve­že po­mu­ze­no, do­pre­mlje­no mle­ko pro­da­va­će se po ce­ni od 150 i 200 di­na­ra, a uko­li­ko ko­ri­snik ne­ma fla­šu, do­pla­ću­je još 20 di­na­ra, za pla­stič­nu fla­šu iz „Fla­šo­ma­ta“.

Mle­ko je ne­ku­va­no, od­no­sno ni­je ter­mič­ki ob­ra­đe­no.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay