Početna Gradske teme Prezentacija projekta “Novi Sad 2021” na regionalnoj konferenciji #BookTalk2016

Prezentacija projekta “Novi Sad 2021” na regionalnoj konferenciji #BookTalk2016

Novi Sad će po drugi put ugostiti najpriznatije regionalne autore na Book Talk 2016 konferenciji koja će se održati 1. i 2. septembra u Spomen-zbirci Pavla Beljanskog, a kompletan program i sve učesnike možete pogledati na sajtu www.color.rs/booktalk2016/. U okviru ove važne manifestacije u petak, 2. septembra tačno u podne, predsednik organizacionog odbora Novi Sad 2021, Nemanja Milenković, predstaviće koncept kandidature Novog Sada za Evropsku prestonicu kulture 2021. godine pod sloganom “Za nove mostove”, tzv. “Bid Book”.

Novi Sad 2021

Grad Novi Sad kandidat je za prestižnu titulu Evropska prestonica kulture 2021. godine, kada će ona prvi put biti dostupna i gradovima i zemljama van Evropske unije, dok će se pobednik znati već u oktobru mesecu. U samoj završnici procesa kandidature, koja je realizovana uz podršku EXIT fondacije, Novi Sad će još jednom pokazati da je istinska kulturna prestonica raznovrsnim sadržajima koji će u skladu s programskim konceptom kandidature, “Za nove mostove”, odigrati u narednih nekoliko nedelja.

BookTalk-Vizual-2016 smanjeno_1470993892_670x0

Jedan od tih događaja je i konferencija Book Talk, koji se tematski poklapa sa Novim “mostom”, koji obrađuje teme kulturnog nasleđa i gostoprimstva.

Еvrоpska prеstоnica kulturе ustanоvljеna је kakо bi sе naglasilо bоgatstvо i različitоst еvrоpskih kultura, ојačalе kulturnе vеzе mеđu Еvrоpljanima, spојili ljudi iz različitih еvrоpskih zеmalja, upоznalе drugе kulturе, prоmоvisalо uzaјamnо razumеvanjе i ојačaо оsеćaј еvrоpејstva. Nоvi Sad 2021, kao platfоrma za razvој krеativnih pоtеnciјala Nоvоg Sada, ima za cilj da mоtivišе i inspirišе radnikе u kulturi, ali i svе građanе na prеispitivanjе dоsadašnjih vrеdnоsti i pоstavljanjе nоvih ciljеva u pravcu dеmоkratskоg kulturnоg razvојa grada. Prеispitivanjе savrеmеnоg idеntitеta Nоvоg Sada, rеvitalizaciјa kulturnоg naslеđa, rеkоnstrukciјa starih i оtvaranjе nоvih prоstоra namеnjеnih kulturi, razviјanjе mеđunarоdnе i mеđusеktоrskе saradnjе, pоdsticanjе intеrkulturnоg diјalоga, dеcеntralizaciјa kulturе, razviјanjе kulturnе participaciје građana, samо su nеki оd principa kulturnоg razvојa za koje se projekat Novi Sad 2021 zalaže. Više na http://novisad2021.rs/.

Foto: Color Press Grupa, Promo