Početna Gradske teme U regionu se šale na naš račun: Islamska država zauzela Novi Sad!

U regionu se šale na naš račun: Islamska država zauzela Novi Sad!

0

Bosnian Art Deco

Gradilišta koja kao pečurke posle kiše svakodnevno niču u Novom Sadu uznemirila su stanovnike vojvođanske prestonice, dok su u regionu povod za podsmeh našem gradu.

Naime, Bosnian Art Deco objavio je tekst pod naslovom da je “Islamska država zauzela Novi Sad” u kojem ismeva novosadske investitore zbog kojih će “Srpska Atina”, posebno staro jezgro grada, pretrpeti značajne vizuelne izmene.

U tekstu se navodi da su ISIS trupe zahvaljujući firmi “Galens” preuzele potpunu kontrolu nad Novim Sadom, te da sada u gradu radikalno menjaju eksterijer i da će u budućnosti vojvođanska prestonica biti sjajno mesto za razvoj “islamske estetike”.

Autor navodi i da je ruše­nje Jer­men­ske cr­kve u No­vom Sa­du bio po­če­tak ve­li­kih pro­je­ka­ta pre­u­re­đe­nja centra gra­da sre­di­nom pe­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka koji je tra­jao je do 1981. iz­grad­njom no­ve zgra­de Srp­skog na­rod­nog po­zo­ri­šta.

Ru­še­nje dva veka stare Jer­men­ske cr­kve od ta­da je simbol uništava­nja kul­tur­nog na­sle­đa No­vog Sa­da, koje je nastavljeno početkom nedelje, u trenutku kada su bageri sravnili sa zemljom zaštićenu zgradu nekadašnje Komunalne banke. Na tom mestu uskoro će biti podignut dvanaestospratni soliter koji će zauvek promeniti izgled centra grada.

Autor: NSHronika.rs
Foto: PrintScreen / bosnianartdeco.tumblr.com