Početna Gradske teme U to­ku upis u ško­lu kli­za­nja i umet­nič­kog kli­za­nja

U to­ku upis u ško­lu kli­za­nja i umet­nič­kog kli­za­nja

0

 

Po­čeo je upis u Ško­lu kli­za­nja i umet­nič­kog kli­za­nja, sa­op­šti­lo je Jav­no pred­u­ze­će „Sport­ski i po­slov­ni cen­tar Voj­vo­di­na”.

Ce­na je 3.000 di­na­ra, a mo­gu­će je pri­ja­vi­ti se rad­nim da­ni­ma od 10 do 20 ča­so­va na bla­gaj­ni kli­za­li­šta. Kurs će tra­ja­ti od 1. do 17. no­vem­bra, a ča­so­vi kli­za­nja bi­će odr­ža­va­ni utor­kom i če­tvrt­kom od 8 do 9 ča­so­va ili u po­po­dnev­noj sme­ni od 16.45 do 17.45, kao i su­bo­tom od 8.30 do 9.30 ča­so­va.

Ča­so­ve će dr­ža­ti ko­or­di­na­tor­ka i in­struk­tor­ka kli­za­nja Sve­tla­na Tre­šnjić. Or­ga­ni­za­to­ri su Kli­zač­ki klub „Voj­vo­di­na” i JP SPC „Voj­vo­di­na”.

Izvor: Dnevnik
Foto: Pixabay