Početna Gradske teme U to­ku upis u Spen­so­vu ško­lu spor­ta

U to­ku upis u Spen­so­vu ško­lu spor­ta

0

Jav­no pred­u­ze­će “Sport­ski i po­slov­ni cen­tar Voj­vo­di­na” oba­ve­šta­va za­in­ter­se­o­va­ne da mo­gu upi­sa­ti de­cu u “Spen­so­ve ško­le spor­ta”, ko­je ob­u­hva­ta­ju ko­šar­ku, bad­ming­ton i od­boj­ku.

Upis je na bla­gaj­ni ba­ze­na od 10 do 20 ča­so­va, a ce­na je 2.500 di­na­ra. Ter­mi­ni tre­nin­ga su po­ne­de­ljak, sre­da i pe­tak od 9 do 10 ča­so­va i od 17 do 18. In­for­ma­ci­je je mo­gu­će do­bi­ti i na broj 48-82-300.

Izvor: Dnevnik
Foto: Ilustracija/Pixabay