Početna Gradske teme “Vode Vojvodine”: Poteškoće sa naplatom potraživanja za odvodnjavanje

“Vode Vojvodine”: Poteškoće sa naplatom potraživanja za odvodnjavanje

0

Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine” imalo je poteškoća sa naplatom potraživanja za odvodnjavanje po novom Zakonu o vodama, po kom je propisano da “Vode Vojvodine” naplaćuju naknade za vode, ali da prihod ide u budžet Vojvodine, odnosno Pokrajinskog fonda za vode, zaključuje se u izveštaju Državne revizorske institucije za 2017. godinu.

Naime, za poslove obračuna i zaduženja obveznika, za period koji je bio predmet revizije, nije bila uspostavljena računovodstvena evidencija, što je imalo za posledicu da Pokrajina, kao direktni korisnik sredstava, nije imala tačan podatak o stanju potraživanja, a revizoru nisu pruženi dokazi na koji način preduzeće obaveštava Pokrajinu o izdatim rešenjima, stanju potraživanja i preduzetim radnjama. Kao posebno problematično, navode se potraživanja kupcima koji su u stečaju i procesu likvidacije.

Kako se navodi u izveštaju, programom poslovanja preduzeća, prihodi od naplaćenih ispravljenih potraživanja po osnovu naknada (koji su do 2010. prestavljali prihod preduzeća) nisu bili eksplicitno prikazani. Takođe, nije precizno određena namena korišćenja ovih sredstava.

Kao posledica ovakvog planiranja, preduzeće je na kraju obračunskog perioda, na računima kod poslovnih banaka iskazalo velika stanja neutrošenih sredstava (31. decembra 2017. godine stanje je bilo 954.902.000 dinara), a u Programu poslovanja iskazalo je nedostatak sredstava za obavljanje poverene delatnosti. Za troškove poslovanja planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.216.467.000 dinara bez objašnjenja na koje se to troškove odnosi.

Ugovorom iz decembra 2017. godine, predviđena su sredstva za izradu tehničke dokumentacije za potrebe izgradnje sistema za navodnjavanje na području Vojvodine i dalju realizaciju programa finansiranja ovih radova preko Abu Dabi fonda u iznosu od 126.180.000 dinara. Preduzeće se ovim ugovorom obavezalo da preneta sredstva za pomenute namene utroši do kraja 2018. godine. Međutim, preduzeće je ova sredstva namenilo za tekuće poslovanje i nalogom za knjiženje ih upisalo kao prihod. Molba za korišćenje sredstava za tekuću likvidnost pomoćniku pokrajinskog sekretara, upućena je tek nekoliko dana kasnije.

Sporne javne nabavke i ugovori bez raspisanih tendera

Prema izveštaju revizora, u dva tendera preduzeće je zahtevalo uslove koji nisu u logičkoj vezi sa predmetom nabavke. Jedan od tih ugovora sklopljen je sa kompanijom “Standard DTD” (bivše javno preduzeće Dunav-Tisa-Dunav) za usluge održavanja i čišćenja zgrade, gde je dodatnim uslovima smanjena mogućnost da se druge firme iz ove delatnosti jave na konkurs. Istom preduzeću “Vode Vojvodine” izdavale su poslovni prostor, bez javnog poziva i nadmetanja, što nije u skladu sa Zakonom o javnoj svojini, navodi se u izveštaju.

Iako programom poslovanja nisu predviđeni kriterijumi za korišćenje sredstava za pomoć, sportske aktivnosti, reklamu, propagandu i reprezentaciju, “Vode Vojvodine” potrošile su blizu četiri miliona dinara (bez PDV-a) na dva filma – jedan u svrhu “edukovanja” građana o taksi za odvodnjavanje, a drugi za “interne potrebe preduzeća”. Oba ugovora sklopljena su bez pokretanja postupka javne nabavke. Tako je 2.9 miliona dinara otišlo na tridesetominutni film koji je snimila novoosnovana firma “Kvart Media”(kojoj je ovo ujedno i jedini prihod u 2017. godini), a milion dinara Tanjugu za sedmominutni video, koji se uglavnom sastoji od arhivskih snimaka u vlasništvu preduzeća i Radio-televizije Vojvodine.

Davanje na korišćenje vodnog zemljišta koje je zapravo šumsko

“Vode Vojvodine” zaključile su više ugovora o korišćenju vodnog zemljišta, a jedan od predmeta bilo je i davanje na korišćenje za zemljište na kome su izgrađene vikendice. Iako je na vodnom zemljištu moguća izgradnja samo objekata privremenog karaktera, zbog obaveze vlasnika da se, za slučaj potrebe, isti uklone, ovde se zapravo radi o zidanim objektima trajnog karaktera.

Sporno je i jedno konkretno vikend naselje, u blizini banatskog sela Padej, izgrađeno na vodnom zemljištu koje se istovremeno vodi kao šumsko zemljište. Ova nejasnoća kada je u pitanju namena zemljišta, na svetlost dana došla je u toku 2017. godine, kada je podnet izveštaj o seči, u kom je konstatovano da se stabla nisu mogla poseći na 50 odsto površine, budući da tu već postoje vikend naselja sa infrastrukturom.

Ovo javno preduzeće potrošilo je i 6.922.000 dinara na stručno osposobljavanje, od čega je 1.273.000 potrošeno na odlazak na radničko-sportske igre u Bosnu i Hercegovinu.

“Vode Vojvodine”: Sredstva knjižena kao prihod nisu stvarno utrošena

U “Vodama Vojvodine” za 021 kažu da su usvojili preporuke Državne revizorske institucije i da će konačni podaci biti iskazani u zakonom predviđenim rokovima. U ovom preduzeću naglašavaju da sredstva za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju sistema za navodnjavanje jesu bila knjižena kao prihod tekuće godine, ali da nisu bila stvarno utrošena, kao i da su pre završetka same revizije sproveli ispravku knjiženja.

Iz javnog preduzeća takođe napominju da je ugovor o javnoj nabavci za usluge održavanja radnog i zajedničkog prostora, domarskih i ostalih srodnih usluga, koji je bio predmet kontrole DRI, istekao 2018. godine, a da su prilikom nove nabavke ispoštovane sve preporuke revizora, kao i da su raskinuli ugovor o iznajmljivanju prostora sa firmom “Standard DTD”.

“Ovaj ugovor sklopljen je još 1995. godine, sa tadašnjim preduzećem Dunav-Tisa-Dunav, kao pravnim prethodnikom ‘Vode Vojvodine’. U to vreme nije bilo zakona koji propisuje javno oglašavanje i nadmetanje. Nakon raskidanja ugovora ‘Standard DTD’ se preselio u poslovni prostor drugog vlasnika”, objašnjavaju u JVP.

Predmet revizorske kontrole bili su i ugovori za produkciju dva filma, pri čemu je Revizor zamerio ovom javnom preduzeću sklapanje ugovora bez postupka nadmetanja. S tim u vezi, u “Vodama Vojvodine” navode da nisu imali ni ljudskih ni tehničkih kapaciteta za ove projekte i da su analizom tržišta utvrdili da tim kapacitetima raspolažu određene firme kojima su potom poslati zahtevi za ponudu. U svoju odbranu u vezi sa primedbom Revizora, u ovom preduzeću napominju da oni nisu jedini koji su na ovaj način protumačili odredbu o izuzeću postupka nadmetanja, pa je “zakonodavac, očigledno svestan problema i propusta u tumačenju ovog člana, nacrtom novog Zakona o javnim nabavkama, preciznije definisao spornu odredbu”.

Za potrebe snimanja filma povodom 40 godina od izgradnje Hidrosistema DTD sa JP Novinska agencija TANJUG, “Vode Vojvodine” se takođe pozvalo na isti član, jer je opet u pitanju bila koprodukcija.

“Imajući u vidu da nam je za film trebalo mnogo arhivske građe, tokom priprema za sam film saznali smo da ta agencija, zbog svog višedecenijskog staža, raspolaže bogatom arhivom, a da takođe ima i kapacitete za zahtevna snimanja na terenu”, kažu za 021 u “Vodama Vojvodine”.

Za objekte trajne prirode koji su sagrađeni bez građevinske dozvole iz ovog preduzeća kažu da će pravno i faktički biti rešeni u skladu sa Zakonom o ozakonjenju objekata. “JVP Vode Vojvodine ne daje saglasnost za ozakonjenje ovakvih objekata, što će uticati na donošenje odgovarajuće odluke nadležnog organa u ovom postupku. S obzirom na to da je u pitanju izgradnja objekata na vodnom zemljištu koje je javna svojina, JVP “Vode Vojvodine” će ugovorom, sa vlasnicima vikendica, regulisati međusobna prava i obaveze kako bi se naplatilo korišćenje vodnog zemljišta”, navode u JVP “Vode Vojvodine”.

Neke preporuke Državne revizorske institucije Javno vodoprivredno preduzeće “Vode Vojvodine” ispunilo je još tokom procesa revizije, neki problematični procesi su još uvek u toku rešavanja, dok neke primedbe Revizora u preduzeću gledaju kao neosnovane.

Izvor: 021.rs
Foto: Pixabay