Početna Gradske teme Zelena stolica – novi mehanizam zaštite životne sredine u Novom Sadu

Zelena stolica – novi mehanizam zaštite životne sredine u Novom Sadu

0

Polazeći od značaja saradnje donosioca odluka sa civilnim sektorom i javnošću, Grad Novi Sad je obrazovao „Zelenu stolicu“, kao mehanizam koji treba da obezbedi kontinuirano i koordinisano učešće udruženja građana koja se na teritoriji Grada bave pitanjima životne sredine.

Članovi „Zelene stolice“ koji aktivno učestvuju u radu Saveta za zaštitu životne sredine Skupštine Grada, smatraju da treba da se osvrnemomo na sadržinu Generalnog urbanističkog plana grada Novog Sada do 2030. godine, njegovu održivu komponentu i usaglašenost sa propisima iz oblasti zaštite životne sredine.

Uvid u ovaj dokument i mogućnost usaglašavanja stavova po pitanju određenih rešenja je bio omogućen svima zainteresovanima, na različite načine, ne samo tokom javnog uvida i javne rasprave, već i tokom njegove pripreme. Jedan od načina za izražavanje stavova i konstruktivne diskusije po pitanju ovog dokumenta je bio moguć i putem obraćanja udruženjima-članicama „Zelene stolice“ koja su u više navrata diskutovala na ovu temu.

Kroz prezentaciju i pojašnjenje rešenja datih u Planu, jasno je uočen koncept razvoja Grada Novog Sada kao savremenog grada bez isključivih rešenja, već prilagodljivih i primenljivih a svakako zasnovanih na principima održivog razvoja. U skladu sa tim, uvedeni su stroži kriterijumi u odnosu na indeks izgrađenosti koji ne može biti veći od 50%, obavezna parking mesta i povećanje obaveznog procenta zelenila na parcelama za izgradnju gde 60% zelenila na parceli mora biti visoko zelenilo.

Posebno treba istaći da je planirano povećanje javnih zelenih površina za preko 450 Na, a utvrđena je i obaveza da se u izradi planskih dokumenata nižeg reda, precizno definiše i procentualno učešće visokog i srednje visokog drveća i ostalog zelenila.

Uvedena je nova kategorija stanovanja koja podrazumeva eko stanovanje sa utvrđenim smernicama za primenu održive izgradnje i korišćenje obnovljivih izvora energije, integraciju sa biodiverzitetom i primenom novihtehnologija u izgradnji kako objekata tako i infrastrukture. Planirano je povećanje pešačkihzona na 43,5 ća i biciklističkih staza na 300 km (što je 3 puta više u odnosu na trenutno stanje). Planirana izgradnja novih mostova, uz poštovanje principa održivog razvoja i očuvanja i unapređenja životne sredine, svakako doprinosi razvoju Grada Novog Sada u skladu sa savremenim principima življenja.

Uzimajući u obzir sve navedeno, članovi „Zelene stolice“ da je Generalni urbanistički plan grada Novog Sada zaslužio visoku ocenu u pogledu poštovanja načela održivog razvoja i zaštite prirodnih resursa kao i poboljšanje kvaliteta života svih Novosađana, te da nije zaslužio negativnu poruku koju su poslali pojedinci nespremni za konstruktivni dijalog i saradnju za dobrobit sadašnjih i budućih generacija građana Novog Sada.

Izvor: vojvodinauzivo.rs
Foto: Pixabay