Početna NS video I u 2015. godini 12.000 dinara porodicama za treće dete

I u 2015. godini 12.000 dinara porodicama za treće dete

0

U sklopu realizacije Programa demografskog razvoja AP Vojvodine sa merama za njegovo sprovođenje, Pokrajinska vlada je prošle godine donela Odluku o ostvarivanju novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete.
Ovom Odlukom utvrđen je viši stepen zaštite porodice u vidu novčane pomoći koja se isplaćuje mesečno do navršene druge godine deteta, pre svega sa ciljem da se ovom merom u narednim godinama poveća broj dece trećeg reda rođenja, obzirom da više decenija u opštinama Vojvodine postoje ozbiljni poremećaji u razvitku stanovništva pre svega u nedovoljnom rađanju.
Nominalni iznost novčane pomoći utvrđuje se rešenjem Pokrajinske vlade za svaku kalendarsku godinu.
Na današnjoj sednici Pokrajinske vlade, doneto je rešenje kojim je utvrđeno da će i u 2015. godini nominalni iznos novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete biti 12.000,00 dinara mesečno.

Novčana pomoć za treće dete – Vojvodina važi za svu decu rođenu od 1. januara 2013. godine.

Novčanu pomoć može da ostvari majka koja rodi treće dete koja u trenutku rođenja trećeg deteta ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji Vojvodine.

To pravo ima i otac trećeg deteta, s tim što se redosled rođenja trećeg deteta za koje otac podnosi zahtev za ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete utvrđuje prema majci.

Pravo na novčanu pomoć za treće dete majka i otac će ostvarivati 24 meseca. Nominalni iznos novčane pomoći Vlada Vojvodine će utvrđivati za svaku kalendarsku godinu. U 2013. godini je 12.000 dinara mesečno za majku, ili oca trećeg deteta.

Pravo na ostvarivanje novčane pomoći porodici u kojoj se rodi treće dete može ostvariti majka koja na dan 01.01.2013.godine i kasnije rodi treće dete pod uslovom da u trenutku rođenja trećeg deteta ima prebivalište najmanje godinu dana na teritoriji APV, koja neposredno brine o detetu za koje je podnela zahtev, čija deca prethodnog reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili data na usvajanje i koja nije lišena roditeljskog prava u odnosu na decu prethodnog reda rođenja.

Novčanu pomoć pod istim uslovima kao i majka, može ostvariti i otac trećeg deteta, s tim što se redosled rođenja trećeg deteta za koje otac podnosi zahtev, utvrđuje prema majci.

Zahtev za ostvarivanje navedenog prava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se najkasnije do navršene prve godine života deteta.

Podnosilac zahteva uz zahtev prilaže:

  1. Dokaz o prebivalištu na teritoriji opštine na kojoj se zahtev podnosi (fotokopija lične karte majke odnosno oca izdate najmanje godinu dana pre rođenja trećeg deteta),
  2. Izvode iz matične knjige rođenih za svu decu,
  3. Uverenje nadležnog organa starateljstva – centar za socijalni rad – da majka, odnosno otac neposredno brinu o detetu za koje podnose zahtev, da njena, odnos njegova deca prethodno reda rođenja nisu smeštena u hraniteljsku porodicu ili datga za usvojenje i da majka, odnosno otac nisu lišeni roditeljskog prava u odnosu na njenu, odnosno njegovu decu prethodnog reda rođenja,
  4. Fotokopiju validne dokumentacije o otvorenom tekućem računu.