Početna Gradske teme Novi prostor za istrčavanje pasa u Novom Sadu!

Novi prostor za istrčavanje pasa u Novom Sadu!

Jav­no ko­mu­nal­no pred­u­ze­će „Grad­sko ze­le­ni­lo” opre­mi­lo je no­vu po­vr­ši­nu za is­tr­ča­va­nje pa­sa.

Pro­stor po­vr­ši­ne 600 kva­drat­nih me­ta­ra na­la­zi se u Uli­ci Mi­lo­ša Ba­ji­ća i sed­mi je pro­stor ove na­me­ne u gra­du, ko­ji je ogra­đen i opre­mljen par­kov­skim mo­bi­li­ja­rom. Ogra­da je vi­so­ka 1,3 me­tar, po­sto­je dva ula­za, po­sta­vlje­no je de­vet kor­pi za sme­će, šest klu­pa i pet spra­va za ani­ma­ci­ju kuć­nih lju­bi­ma­ca.

Izvor: Dnevnik
Foto: Gradsko zelenilo

OSTAVI KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here