Početna Gradske teme Novosadska toplana dobitnik priznanja “Top Energy 2019“

Novosadska toplana dobitnik priznanja “Top Energy 2019“

0

U okviru XIII Foruma Energetska digitalna perspektiva Srbije Novosadska toplana je dobitnik prestižnog priznanja “TOP ENERGY 2019“ za projekat izgradnje postrojenja za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije na Toplani “Zapad“.

Najznačajniji i najinovativniji projekat Novosadske toplane, vredan 6,3 miliona evra, realizovan je u 2016. godini kada je izgrađeno i pušteno u rad postrojenje za kombinovanu proizvodnju električne i toplotne energije, instalisane snage 10MWe + 10MWt, na Toplani “Zapad“. Realizacijom ovog projekta Novosadska toplana je otpočela proces transformacije iz konvencionalnog u moderan i održiv sistem daljinskog grejanja, te postala lider u zemlji, s obzirom na činjenicu da je prva toplana u Srbiji sa izgrađenim kogeneracionim postrojenjem, što je Novi Sad svrstalo među gradove koji su dostigli visoke standarde u oblasti energetike.

Na ovako krupan korak Novosadska toplana odlučila se rukovođena činjenicom da kogeneracija ne predstavlja samo uštedu primarne energije, već i podrazumeva smanjenje emisije štetnih materija u atmosferu, što ispunjava jedan od njenih poslovnih principa, koji se ogleda u izraženoj brizi o životnoj sredini i društvenoj zajednici. Naime, kogeneracija je postupak istovremene proizvodnje električne i toplotne energije u jedinstvenom procesu. Električna energija koja se dobija u procesu kogeneracije tretira se kao zelena energija, odnosno ovo postrojenje ima status obnovljivog izvora energije. Osnovna prednost kogeneracije je izuzetno visok stepen iskorišćenja primarne energije u odnosu na industrijske sisteme koji služe samo za proizvodnju vodene pare ili tople vode za tehničke procese.

Novosadska toplana, kao povlašćeni proizvođač, prodaje električnu energiju EPS-u po podsticajnoj otkupnoj ceni, a otpadnu toplotu iz kogeneracionog procesa koristi u sistemu za pripremu sanitarne tople vode 24 časa dnevno, 365 dana godišnje. Kogeneraciona elektrana “Zapad“ u Novom Sadu za prve 3 godine eksploatacije proizvela je 221.000 MWh električne i isto toliko toplotne energije i prodala je EPS-u električnu energiju u iznosu od 20,7 miliona evra. Investicija je otplaćena u prve 2 godine eksploatacije, a sav benefit rada elektrane, od oko 3,8 miliona evra godišnje, prebačen je na potrošače kroz 4 sniženja cena usluga u poslednje 3 godine.

Izuzetno pozitivni rezultati rada kogeneracione elektrane na Toplani “Zapad“ podstakli su izgradnju još jednog kogeneracionog postrojenja u Novom Sadu. Novosadska tolana je u završnoj fazi radova na realizaciji projekta izgradnje kogeneracione elektrane “Jug“ kapaciteta 4MWe + 4MWt. Ovim projektom vrednim 4,2 miliona evra, koji je u potpunosti finansiran iz sopstvenih sredstava Preduzeća, bila je obuhvaćena i građevinska rekonstrukcija toplane “Jug“ sa zaštitom od buke, izgradnja novog cirkulacionog i kotlovskog postrojenja za TPV, sistema hemijske pripreme vode, kompresorske stanice, mašinske radionice, komandne sale i drugih pomoćnih podsistema. Puštanje ove elektrane u rad planirano je za januar 2020. godine i prognoze su da će kogeneraciono postrojenje toplane Jug isporučivati godišnje oko 30.000 MWh električne i 30.000 MWh toplotne energije. Motiv za izgradnju još jednog ovakvog postrojenja je ideja da se u potpunosti iskoristi potencijal koji predviđa Uredba o podsticajnim merama za proizvodnju električne energije, kao i da se od prodaje električne energije, proizvedene iz kogeneracije, obezbedi deo sredstava neop­hodnih za održavanje i dalje unapređenje tehničkog siste­ma.

Kontinuiranim strateškim ulaganjima u modernizaciju tehničkog sistema, Novosadska toplana krupnim koracima grabi u procesu tranformacije u 4. generaciju sistema daljinske energetike i nameće se kao regionalni lider. Na ovakav način će se u budućnosti obezbeđivati značajna sredstava koja će omogućiti povećanje efikasnosti i nastavak investiranja u modernizaciju tehničkog siste­ma, što je od velikog značaja kako za Grad Novi Sad – kao osnivača, Novosadsku toplanu, tako i za građane Novog Sada.

Izvor: NsUživo
Foto: nstoplana.rs