Početna Gradske teme Sremski Karlovci bi mogli da dobiju park uz Stražilovski potok, produžetak ulice...

Sremski Karlovci bi mogli da dobiju park uz Stražilovski potok, produžetak ulice Karlovačkih đaka i sportsko-rekreativni centar

0

Planom je definisan novi, prošireni koridor Ešikovačkog potoka (Stražilovački potok). On će u narednom periodu biti recipijent za prihvatanje i odvođenje svih suvišnih voda sa ovog prostora. Vode koje se ulivaju u potok svojim stepenom prečišćenosti i režimom upuštanja moraju da zadovolje sve važeće zakonske norme.

Uređenjem ove zone omogućiće se i ekološke pešačke koridore za kretanja kroz ovaj deo turističke lokacije Ešikovački vinogradi uz mogućnost izgradnje odmorišta. Planirana je izgradnja objekata preko potoka (mosta za prelaz kolskog, pešačkog i biciklističkog saobraćaja i pešačko-biciklističkog mosta).

Definisan je produžetak ulice Karlovačkih đaka ispred predškolske ustanove prema jugu, do kraja građevinskog područja naselja i njegovo povezivanje sa postojećim uličnim koridorom i saobraćajnicom na potesu Belilo i putem ka Stražilovu, kao i uslovi za izgradnju kružne raskrsnice (u južnom delu obuhvata Plana). U ovim koridorima planirala bi se i pešačka i biciklistička staza, a u uličnom koridoru na potesu Dudara planirale bi se i parking površine za putnička vozila.

Definisan je pešačko-biciklistički koridor kao dodatna veza između dva dela naselja, Dudare i Belila. Planirana je mogućnost osvetljavanja pešačko-biciklističke staze.
Uz koridor potoka definisane su nove sportske-rekreativne površine, a planiran je i multifunkcionalni “zeleni” koridor, linijski park, formiran kao linearni sistem otvorenih prostora koja integrišu različite funkcije kao što su: parkovske i rekreativne površine i zaštitno zelenilo, u cilju očuvanja funkcionalnosti lokalnog ekološkog koridora, sakupljanja atmosferskih voda i obezbeđenja saobraćajnih komunikacija.

U severozapadnom delu planirana je izgradnja zatvorenog sportskog objekta – sportske dvorane i njoj pratećih sadržaja. Sportska dvorana će biti namenjena za fizičko vaspitanje osnovaca i srednjoškolaca, kao i za održavanje različitih sportskih i drugih manifestacija, namenjena kako profesionalcima i rekreativcima, tako i različitim organizacijama koje mogu imati potrebu da je koriste. Eventualno je u planu gradnja zatvorenog bazena.

Obrađivač Plana detaljne regulacije turističke lokacije Ešikovački vinogradi u Sremskim Karlovcima je JP Zavod za urbanizam Vojvodine.

Izvor: eKapija
Foto: Wikipedia