Početna Gradske teme Za odbijanje usmenog naređenja komunalnog milicajca kazna do 50.000 dinara

Za odbijanje usmenog naređenja komunalnog milicajca kazna do 50.000 dinara

0

Pored održavanja reda i kontrole primene zakona iz komunalnih i delatnosti iz nadležnosti Grada, nadzora u javnom gradskom, prigradskom i ostalom lokalnom saobraćaju, komunalna milicija, takođe, štiti i životnu sredinu, kulturna dobra, lokalne puteve, ulice i druge javne objekte koji su značajni za Grad, ali i obezbeđuju neometano odvijanje života u gradu i čuvaju gradska dobra.

Sam komunalni milicijac prethodnim Zakonom o komunalnoj miliciji ovlašćen je da izda usmeno, pisano i upozorenje putem sredstava javnog informisanja, dovođenje (ukoliko nije moguće da utvrdi identitet, milicionar osobu vodi nadležnom organu), usmeno naređenje, proveravanje identiteta i privremeno oduzimanje predmeta.

Novim Zakonom o komunalnoj miliciji, koji je na snagu stupio 16. jula 2019. godine, došlo je do izmena ovlašćenja, dok su pojedina ostala ista. Ovlašćenja koja su novim zakonom doneta su: zaustavljanje i pregled lica, predmeta i vozila – umesto ranijeg pregledanja samo lica i predmeta, privremeno oduzimanje predmeta, audio i video snimanje – prethodno samo video nadzor, upotreba sredstava prinude i prikupljanje obaveštenja.

Pored navedenih ovlašćenja, službenici Komunalne milicije mogu i da izdaju prekršajni nalog, podnesu prijavu nadležnom organu za učinjeno krivično delo ili zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, kao i da obaveste druge organe za preduzimanje mera iz svoje nadležnosti.

U slučaju usmenog naređenja, lice kojem je izdato naređenje dužno da ga odmah ispoštuje, a ukoliko ta osoba odbija, biće kažnjena, te je pravno lice u tom slučau dužno da plati 50.000 dinara, odgovorno lice u tom pravnom licu plaća 10.000, koliko i fizičko lice, dok je kazna za preduzetnike 25.000 dinara.

Komunalni milicajci sada imaju pravo i da, pored provere identiteta osobe koja krši propise, provere i lična dokumenta osobe ili osoba koja se nalaze na licu mesta, ali su u obavezi da ih prethodno obaveste o razlozima za to.

Privremeno oduzimanje predmeta odnosi se na oduzimanje predmeta koji je pribavljen, upotrebljen ili je nastao kršenjem propisa koji su u nadležnosti komunalne milicije, a o kojima milicajac mora da izda potvrdu i sa njim postupa u skladu sa zakonom kojim se uređuje trgovina.

Neophodno je da vozilo u trenutku zaustavljanja krši propise, poput neovlašćenog odvoženja ili istovara zemlje, šuta i otpada, ali komunalna milicija nema ovlašćenje da prelazi u nadležnost saobraćajne policije – kontroliše brzinu, vezivanje pojasa i drugo. U slučaju pregleda vozila i predmeta njihov vlasnik mora da sarađuje, a ukoliko odbije, predmeti i vozila će biti otvoreni prinudno, uz minimalnu materijalnu štetu, koja će biti zabeležena fotografijom, dok osobu može pregledati samo komunalni milicajac koji je istog pola kao i ona.

Ukoliko se službenik Komunalne milicije nađe u situaciji da je tokom svog posla suočen sa napadom, otporom ili pokušajem bekstva, ovlašćen je da upotrebi sredstva prinude – fizička snaga, službena palica, ali i oprema za vezivanje, kao i raspršivač sa nadražujućim dejstvom.

Milicajci mogu da snimaju audio i video zapise isključivo na javnom mestu, dok se snimci čuvaju u propisanoj evidenciji, a ukoliko se ne koriste u postupcima pred nadležnim organima, uništavaju se u roku od godinu dana od dana zastarelosti za pokretanje prekršajnog postupka.

Ovlašćenja komunalnih milicajaca, koja podrazumevaju prikupljanje obaveštenja odnose se na sakupljanje informacija od osoba za koje se pretpostavi da znaju nešto više o samom prekršaju i onima koji su ga napravili, te u slučaju da neko ispušta fekalnu kanalizaciju u reku ili svoje komšije uznemirava bukom, informacije o tome milicajci mogu da prikupe od sugrađana, usmenim ili pisanim putem.

Pod stavkom „druga ovlašćenja”, ostavljena je mogućnost da se drugim zakonima urede pojedina ovlašćenja komunalne milicije, koja su u vezi sa Zakonom o propisanim poslovima komunalne milicije.

Kazne zavise od samog prekršaja i počinioca, te fiksni iznos za privredno društvo ili pravno lice iznosi 150.000 dinara, za odgovorno lice u tom pravnom licu 25.000, dok su preduzetnici dužni da plate 75.000 dinara, a fizičko lice 8.000, 10.000 ili 25.000 dinara.

U skladu sa Zakonom o zaštiti stanovništa od zarazne bolesti, pravno lice koje ne primenjuje mere lične zaštite od infekcije virusom korone ili ne odredi odgovorno lice za to biće kažnjeno sa 300.000 dinara. Za isti prekršaj, preduzetnik je dužan da plati 150.000, a odgovorno lice u pravnom licu koje krši ovaj Zakon 50.000 dinara. Osoba koja je odgovorna za primenu mera zaštite koje se ne poštuju kažnjava se sa 30.000 dinara, dok fizičko lice koje se ne pridržava mera kako bi zaštitio svoje i tuđe zdravlje i život, može biti kažnjeno sa 5.000 dinara.

Izvor: dnevnik.rs
Foto: Pixabay