Početna Intervju dana Vidosava Enderić: Nacionalne manjine značajno doprinose razvoju Vojvodine

Vidosava Enderić: Nacionalne manjine značajno doprinose razvoju Vojvodine

0

Fond „Evropski poslovi“ Autonomne pokrajine Vojvodine vodeća je institucija u Pokrajini koja učestvuje u privlačenju i korišćenju finansijskih sredstava iz raspoloživih EU fondova kroz evropske projekte, ali i u edukaciji o evropskim fondovima, izgradnji i jačanju institucionalnih kapaciteta, jačanju međuregionalne saradnje i promociji evropskih vrednosti i ideja. Fond je osnovan Pokrajinskom skupštinskom odlukom 2010. godine kao pravni sledbenik Kancelarije za evropske poslove Izvršnog veća AP Vojvodine. Iza sebe ima mnoštvo uspešno realizovanih projekata, a o tome kako njihova organizacija funkcioniše, na šta se trenutno fokusira njihov rad, ali i kakve sve usluge i koji vid pomoći pružaju zainteresovanim građanima sa nama je razgovarala Vidosava Enderić, direktorka Fonda „Evropski poslovi“ APV.

Koje su osnovne delatnosti i strateški prioriteti Fonda?
– Osnovne delatnosti Fonda su stručni poslovi koji se odnose na: koordinaciju aktivnosti pokrajinskih institucija u procesima evropskih integracija; aktivnosti vezane za korišćenje evropskih strukturnih i razvojnih fondova, kao i programa tehničke pomoći EU; koordinaciju sa aktivnostima Ministarstva za evropske integracije Vlade Republike Srbije; saradnju sa organima lokalnih samouprava i drugim organizacijama, telima i ustanovama koje se bave pitanjima evropskih integracija; saradnju sa međunarodnim i evropskim organima i institucijama; edukaciju u oblasti evropske integracije; saradnju sa naučnim institucijama i fakultetima u oblastima koje su predmet delatnosti Fonda; promociju zajedničkih evropskih vrednosti i ideja u sredstvima javnog informisanja, kao i kroz održavanje seminara, okruglih stolova, tribina i predavanja. Strateški prioriteti Fonda u narednom periodu su: kreiranje zajedničkih projekata sa regionalnim i drugim evropskim partnerima, po pitanju korišćenja pretpristupnih fondova EU; saradnja sa ključnim evropskim i međunarodnim institucijama; promovisanje evropskih vrednosti.

Na koji način funkcioniše rad Fonda, odnosno kako se dobijaju i u koje svrhe se koriste sredstva iz Evropskih fondova?
– Sredstva iz evropskih fondova dobijaju se putem podnošenja predloga projekata na javne konkurse Evropske unije, u okviru odgovarajućih programa dostupnih Republici Srbiji, a samim tim i AP Vojvodini, pre svega Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA), koji je namenjen našoj zemlji kao kandidatu za članstvo u Evropsku uniju, ali i drugih brojnih programa EU. Dobijena bespovratna sredstva iz evropskih fondova koriste se za realizaciju projektnih aktivnosti, koje vode ka unapred zacrtanim ciljevima, definisanim u okvirima koje je Evropska unija prethodno determinisala u datom programskom konkursu. Priotiteti i mere programa Evropske unije, tiču se oblasti kao što su: ekonomska konkurentnost, infrastruktura, mreža puteva, energetska efikasnost, obnovljivi izvori energije, zaštita životne sredine, upravljanje rizikom, javno zdravlje, mladi i obrazovanje, sport, kultura, istorijsko nasleđe, turizam… Upravo na pojedine od ovih tema, u svrhu postizanja konkretnih ciljeva u datim segmentima, Fond „Evropski poslovi“ APV zajedno sa drugim projektnim partnerima, koristi, odnosno, usmerava sredstva dobijena iz evropskih fondova. Tako imamo projekte koji pružaju podršku u oblastima jačanja konkurentnosti, osnaživanja poljoprivrede, dobijanja energije iz biomase, prečišćavanja voda, zaštite od poplava, promocije sporta, inovacija u turizmu…

Na koji način geografski položaj Vojvodine, ali i postojanje brojnih nacionalnih manjina koji u njoj žive utiče na konkurisanje za različita sredstva Evropske Unije ili određene vidove regionalne saradnje?
– Vojvodina ima brojne prednosti, s obzirom da se graniči sa četiri države, Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, od kojih su čak tri članice EU, pa može da koristi četiri od ukupno sedam programa prekogranične saradnje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Interreg IPA), ali i da koristi primere dobre prakse susednih zemalja koje su unutar EU. Partnerstvo i međuregionalna saradnja su ključni u ovim projektima, tako da brojne nacionalne manjine u Vojvodini doprinose u velikoj meri njenom razvoju jer čine značajan potencijal za razvoj naše pokrajine. S obzirom da imamo pojedince i institucije koje poznaju jezik, kulturu, navike i potrebe nama susednih evropskih regija, to omogućava lakšu i efikasniju saradnju na projektima, ali i otvara mogućnost napretka u oblastima kulturnog i istorijskog nasledja, turizma, obrazovanja, kulture i dr. Statistike pokazuju da je u prethodne dve godine оd ukupne vrednosti projekata odobrenih u okviru programa prekogranične saradnje, skoro 90% bespovratnih sredstava Evropske unije namenjeno korisnicima iz Vojvodine. Naime, samo u okviru Interreg IPA programa saradnje sa Mađarskom, Rumunijom, Hrvatskom i Bosnom i Hercegovinom, u prethodne dve godine skoro 130 projekata bilo je iz Vojvodine (ukupne vrednosti od oko 115 miliona evra), što predstavlja dobar primer kada govorimo o nastojanjima Republike Srbije da bude što efikasnija na svom evropskom putu.

Koliko projekata je trenutno u toku, a koliko ih je do sada odobreno za finansiranje iz sredstava Evropske Unije? Koja od njih biste izdvojili kao najznačajnija, odnosno ona koja će imati najpozitivniji uticaj na živote naših građana na teritoriji Pokrajine?
– Tokom prethodnog dvoipogodišnjeg perioda, Fond „Evropski poslovi“ APV, u saradnji sa partnerskim institucijama i organizacijama iz Vojvodine i regiona, izradio je i podneo 37 projektnih predloga u cilju apliciranja na konkurse u okviru IPA programa i programa EU, a implementirao je i impleme trenutno i dalje realizuje ukupno 17 evropskih projekata, ukupne vrednosti 19.070.911,70 evra, od čega vrednost budžeta srpskih partnera u okviru ovih projekata iznosi 8.198.281,05 evra.
– Pozitivni efekti projekata koje implementira Fond su brojni, s obzirom da oni sami po sebi imaju za cilj poboljšanje kvaliteta pojedinih segmenata života građana Vojvodine, pre svega životne sredine i zdravlja ljudi, ali i unapređenja i povećanja konkurentnosti u sektorima ekonomije, poljoprivrede, turizma i dr. Kao primer, izdvojili bi strateški projekat „Kompleksno uređenje vodoprivrede područja kanala Baja – Bezdan – BABECA“, ukupne vrednosti 8.699.537,91 evra, od čega sufinansiranje Evropske unije u okviru Interreg IPA Programa prekogranične saradnje Mađarska-Srbija iznosi 7.394.607,21 evra, a koji je usmeren na unapređenje funkcionalnosti kanalske mreže DTD, poboljšanje sistema za upravljanje vodama i prevenciju rizika od poplava. S obzirom da su se stanovnici Vojvodine tokom istorije upoznali sa lepotama, ali i nezgodnom ćudi Dunava i njenih pritoka i kanala, na čije se prednosti oslanjaju privreda, ekonomija, turizam, kao i svakodnevni život građana Novog Sada i Vojvodine, Srbija i susedne zemlje kroz koje Dunav protiče smišljaju načine da unaprede upravljanje vodama i preduprede moguće negativne posledice. Glavni cilj ovog projekta od strateške važnosti za pogranični region Srbije i Mađarske jeste da se kanal Baja – Bezdan ponovo osposobi za odvod viška vode, smanji opasnost od poplava u Vojvodini i Bač-Kiškun županiji u Mađarskoj i time preventivno deluje u slučaju mogućih rizičnih događaja.

Na koje sve načine projekti koje implementira Fond doprinose unapređenju društveno-ekonomskog ambijenta i kako utiču na život građana širom Pokrajine?
– Efekti projekata koje implementira Fond su brojni, doprinose unapređenju društveno-ekonomskog ambijenta, značajni su za poboljšanje života građana Pokrajine, a neki od njih su:
Unapređenje funkcionalnosti kanalske mreže DTD i poboljšanje sistema za odbranu od poplava čemu su doprineli radovi na sanaciji ustave Šebešfok i rekonstrukciji prevodnice Bezdan koja nije rekonstruisana više od četvrt veka. Ovi radovi finansiraju se kroz strateški projekat BABECA (ukupna vrednost 8.699.537,91 evra),
Obezbeđenje opreme neophodne za odbranu od poplava (3 pumpe za vodu, 2 cisterne za pitku vodu, 5 benzinskih agregata sa generatorom, 1 dizel električni agregat, 1 mobilni svetleći toranj sa agregatom, 1 kombinovana mašina -utovarivač, 1 mašina za punjenje vreća peskom, 2 gumena čamca sa spoljnim motorom, 2 prikolice za čamce, 3 mobilne trijažne prikolice sa opremom, 1 terensko vozilo, šatori za vanredne situacije sa opremom (kreveti, stolovi, klupe, prekrivači), 200 vreća za spavanje, kompleti prve pomoći, vodootporne ručne lampe, radne cipele, radne čizme, vodootporne jakne, setovi ručnog alata i drugo. Nabavka opreme omogućena je kroz projekat EMBER (ukupne vrednosti oko 1 milion evra), a nabavljena oprema stavljena je na raspolaganje JVP „Vode Vojvodine“ Novi Sad, Crvenom krstu Vojvodine i Gorskoj službi za spašavanje Republike Srbije,
Sprečavanje negativnih efekata na kvalitet vode i revitalizovanje vodnog tela, kao što je slučaj u projektu izmuljivanja reke Jegričke u dužini od preko 10 km njenog vodotoka (projekat ECOWAM: ukupne vrednosti oko 1,7 miliona evra),
Povećanje energetske nezavisnosti javnih komunalnih preduzeća korišćenjem obnovljivih izvora energije, koje je kroz projekat X DEGREE (ukupne vrednosti oko 1,7 mil evra) rezultiralo kupovinom bio-gasnog postrojenja u JKP „Vodokanal“ Sombor kao i kupovinom mobilne laboratorije za analizu receptura za dobijanje bio-gasa i terenskog vozila sa prikolicom za transport iste,
Doprinos razvoju turizma uvođenjem inovativnih tehnologija koje podrazumeva nabavku 3 holograma, opreme za audio i virtuelnu stvarnost koja će biti postavljena na 3 turističke odnosno kulturno-istorijske lokacije (Sremski Front u Šidu, Sirmium u Sremskoj Mitrovici i Fruška gora) čime će se doprineti povećanju atraktivnosti pomenutih lokacija. (projekat VICTour: ukupne vrednosti 924.327,00 evra),
Razvoj i promocija sporta među decom, posebno devojčicama, čemu će doprineti implementacija projekta ActiveGirls koja će omogućiti nabavku opreme i rekvizita za osnovne škole u šest opština na teritoriji AP Vojvodine (Novi Kneževac, Čoka, Mali Iđoš, Vrbas, Apatin i Odžaci). Takođe, u okviru projekta biće sprovedena edukacija nastavnika fizičkog vaspitanja i sportskih stručnjaka sa ciljem unapređenja stručnog rada u sportu. (projekat ActiveGirls: ukupne vrednosti 210.865,04 evra),
Izrada metodologija za izgradnju inovacionih lanaca snabdevanja, mapa razvoja luka u inovacione centre i platforme za podršku dugoročnoj transnacionalnoj sredini za saradnju biće realizovana kroz transnacionalni projekat POWER (ukupna vrednost: 1.436.405,20 evra),
Edukovanje nezaposlenog stanovništva u ruralnim sredinama u cilju uspostavljanja produktivnije i ekonomičnije proizvodnje povrća na obradivom zemljištu u njihovim sopstvenim okućnicama, Uvođenje novih tehnologija za plasteničku proizvodnju; Ekološki uzgoj biljnih kultura na otvorenom i u plastenicima (projekat AGRINNO: ukupna vrednost 325.536,76 evra); U okviru ovog projekta biće realizovana nabavka 3 plastenika koji će biti postavljeni u Poljoprivrednim školama u Vršcu, Futogu i Rumi, kao i oprema neophodna za realizaciju edukacija stanovništva (kompjuteri, projektori, platna),
Unapređenje kapaciteta za zapošljavanje i razvoj malih i srednjih preduzeća poljoprivredne i prehrambene industrije u prekograničnoj oblasti putem primene novih tehnologija, razvijanja novih proizvoda i održive upotrebe prirodnih resursa koje će se ostvariti tokom implementacije naučno-istraživačkog projekta CORNUCOPIA (ukupna vrednost: 352.798,58 evra), koji će za rezultat imati kreiranje inovativnih proizvoda visokog kvaliteta koji će doprineti razvoju i uspehu poljoprivrednika u pograničnom regionu između Srbije i Mađarske,
Razvoj infrastrukture u opštini Kanjiža, revitalizacija postojećih sportskih objekata i izgradnja multifunkcionalnog sportskog terenasa potrebnom sanitarnom infrastrukturom biće rezultat projekta OASIS (ukupna vrednost: 588.017,84 evra),
Unapređenje rada institucija iz oblasti kulture omogućeno je kroz projekat Antene Deska Kreativna Evropa Srbija, gde se edukacijom u oblasti izrade projektnih predloga povećava kapacitet pomenutih institucija za privlačenje sredstava iz fondova EU (ukupna vrednost: 151.701,62 evra)
Podrška socijalnoj integraciji kroz podsticanje održivih sportskih razmena kako bi se povećalo učešće osoba sa fizičkim invaliditetom u sportskim aktivnostima u pograničnom području kroz projekat PARAINSPIRED (ukupna vrednost: 263.914,43 evra)

Koje su edukativne aktivnosti Fonda, na koji način su organizovane i kako su uticale na rad gradskih, opštinskih i nevladinih organizacija širom Pokrajine koje su prošle obuku, a samim tim i na živote građana u tim opštinama ili naseljima?
– Jedna od značajnih aktivnosti i uloga Fonda „Evropski poslovi“ APV jeste informisanje, širenje znanja i obučavanje kadrova u pokrajinskim sekretarijatima, opštinskim institucijama, javnim preduzećima, univerzitetima i školama, nevladinim udruženjima, i brojnim drugim neprofitnim institucijama i organizacijama sa teritorije AP Vojvodine, kojima su dostupni evropski programi. Na ovaj način, kroz povećanje znanja i jačanje veština, doprinosimo unapređenju kadrovskih i institucionalnih kapaciteta za privlačenje i korišćenje sredstava iz EU fondova, a samim tim i unapređenju opšteg društvenog ambijenta u gradovima i opštinama širom Vojvodine.
– Naša institucija već godinama sprovodi obuku u oblasti upravljanja projektnim ciklusom pod nazivom „Mogućnosti finansiranja putem EU fondova“, sa ciljem upoznavanja polaznika sa svim elementima i procedurama neophodnim za formulisanje uspešnih predloga projekata za konkurisanje na EU programe. Samo u prethodne dve i po godine, Fond je sproveo 60 trodnevnih obuka koje je pohađalo više od 1.100 zaposlenih u pokrajinskoj i lokalnim administracijama, javnim preduzećima, obrazovnim institucijama, nevladinim organizacijama i dr. Analiza efekata sprovedenih obuka, pokazala je da je preko 40% polaznika nakon obuka bilo direktno uključeno u projektne aktivnosti i učestvovalo u pisanju ili implementaciji projekata odobrenih za finansiranje od strane EU.
– Od 2015. godine, Fond, uz podršku Pokrajinske vlade, uspešno je realizovao pet ciklusa, a u toku je i konkurs za 6. ciklus, Specijalističkog programa „Upravljanje regionalnim razvojem kroz EU fondove“ koji za cilj ima temeljno upoznavanje sa EU procesima i regionalnim politikama, kao i sa značajem i mogućnostima pristupanja evropskim fondovima, radi odgovarajuće stručne analize problema regionalnog razvoja u kontekstu EU integracija, a u cilju donošenja relevantnih odluka i zaključaka prilikom upravljanja projektima i kreiranja programskih i projektnih dokumenata u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Do sada je u programu učestvovalo oko 200 polaznika, a na osnovu dosadašnjeg iskustva, više od 65% učesnika je nakon Specijalističkog programa bilo uključeno u rad na EU projektima, i uopšte poslove regionalnog razvoja, što je izuzetno značajno za unapređenje kapaciteta Vojvodine, na evropskom putu Srbije.

Kojim su sve lokalnim samoupravama sa teritorije APV dostupna finansiranja koja nude EU fondovi i koji su to programi?
– Cela Vojvodina, a samim tim i sve lokalne samouprave sa njene teritorije obuhvaćene su programima teritorijalne saradnje u okviru Instrumenta za pretpristupnu pomoć (Interreg IPA). To su pre svega programi prekogranične regionalne saradnje, u kojima mogu učestvovati neprofitne institucije širom Vojvodine: Interreg IPA program prekogranične saradnje Mađarska-Srbija (65 miliona evra), Interreg IPA program prekogranične saradnje Hrvatska-Srbija (34 miliona evra), Interreg IPA program prekogranične saradnje Rumunija-Srbija (75 miliona evra) i Interreg IPA program prekogranične saradnje Srbija-BiH (14 miliona evra). U tekućem programskom periodu 2014-2020, od ukupnog budžeta koji iznosi 11,7 milijardi evra, a namenjen je podršci reformama zemalјa kandidata i potencijalnih kandidata, za Srbiju je izdvojeno više od 200 miliona evra godišnje, dakle oko 1,508 milijardi evra za ovaj sedmogodišnji period. Pored toga, svim vojvođanskim lokalnim samoupravama dostupni su i fondovi u okviru dva programa transnacionalne saradnje, a to su Dunavski i Jadransko-jonski transnacionalni program. Naravno, mogućnost za realizaciju određenih ideja, lokalne samouprave sa teritorije APV, imaju i putem učeća u određenim programima Evropske unije, koji predstavljaju podršku sprovođenju internih politika EU, a dostupni su i institucijama iz naše zemlje, kao što su: Program za podsticanje konkurentnosti malih i srednjih preduzeća – KOSME, Program za zapošlјavanje i socijalne inovacije – EaSI, Program Evropske unije u oblasti obrazovanja, usavršavanja, mladih i sporta – Erazmus+, Program Evropske unije u oblasti istraživanja i inovacija – Horizont 2020, Program Evropske unije u oblasti kulture i audiovizuelnih umetnosti – Kreativna Evropa, Program Evropske unije u oblasti razumevanja Evropske unije, njene istorije i diverziteta i aktivnog građanstva – Evropa za građane i građanke, Program Evropske unije za zdravstvo – Evropski zdravstveni program III. Procedura podnošenja predloga projekta odvija se preko javnih konkursa tj. poziva koji se objavljuju u okviru programa, a na koje mogu aplicirati sve neprofitne organizacije iz regija definisanih programskim dokumentima. Važno je napomenuti da se veći deo sredstava koja su neophodna za realizaciju projekata u okviru Interreg IPA programa i drugih gorepomenutih programa, dobija od EU u vidu bespovratnih sredstava tj. donacije, što omogućava da se domaći izvori sredstava preusmere za druge namene, čime se doprinosi povećanju mogućnosti lokalnih samouprava da rešavaju svoje lokalne probleme, a samim tim i podizanju kvaliteta života građana na teritoriji AP Vojvodine.

U kolikoj meri su građani Vojvodine upoznati sa radom Fonda i na koji način mogu da konkurišu za neki od EU projekata?
– Fond „Evropski poslovi“ APV organizuje i sprovodi posete u opštinama i gradovima na teritoriji AP Vojvodine, tzv. FEP ture, usmerene na predstavnike lokalnih samouprava, okruga, privrednih komora, javnih preduzeća, nevladinog sektora, kao i drugih relevantnih institucija. Glavni cilј ovih obilazaka je upoznavanje prisutnih sa mogućnostima finansiranja koje nude EU fondovi koji su na raspolaganju subjektima sa teritorije Vojvodine, sa posebnim akcentom na pružanje podrške i inteziviranje saradnje sa nerazvijenim opštinama. U prethodnom dvoipogodišnjem periodu, kroz FEP ture, oko 300 predstavnika iz svih 45 lokalnih samouprava sa teritorije Vojvodine, upoznato je sa mogućnostima finansiranja iz EU fondova, a oko 200 zaposlenih u lokalnim samoupravama prošlo je obuku za pisanje projekata.

Da li i na koje načine Fond pruža podršku i prilikom konkurisanja i sprovođenja programa za druge programe Evropske Unije?
– Osim kroz direktno učešće kao partner na EU projektima, Fond „Evropski poslovi“ APV za potrebe korisnika iz Vojvodine pruža podršku i prilikom konkurisanja i sprovođenja projekata, putem edukacije, putem informisanja o raspoloživim konkursima, putem izrade projektnih aplikacija i putem asistencije u oblasti implementiranja projekata i dr. Npr. u okviru programa Evropske unije pod nazivom „Kreativna Evropa“, Fond organizuje info-dane, edukativne radionice i seminare za sve organizacije i ustanove iz oblasti kulture, u cilju podizanja njihovih kapaciteta za privlačenje sredstava koja su na raspolaganju u okviru ovog programa. Takođe, podrška svim lokalnim samoupravama i institucijama iz Vojvodine, naročito u fazi iniciranja i jačanja partnerstva sa evropskim gradovima i regijama u cilju zajedničkog kreiranja projekata finansiranih iz EU, moguća je i uz pomoć Kancelarije APV u Briselu.

Budući da na “mladima svet ostaje”, na koje načine Fond pomaže studentima?
– Fond od svog osnivanja sprovodi radnu praksu za studente na osnovu potpisanih sporazuma o saradnji koje ima sa pojedinim univerzitetima i fakultetima (Univerzitet u Novom Sadu, Ekonomski fakultet, Fakultet tehničkih nauka, Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Univerzitet Edukons, Fakultet za ekonomiju, finansije i admistraciju, Pravni fakultet za privredu i pravosuđe, Privredna akademija, Visoka poslovna škola strukovnih studija). Radna praksa u okviru Fonda dostupna je i studentima iz inostranstva. Cilj radne prakse je da se polaznici neposredno upoznaju sa radom Fonda i steknu uvid u procese evropeizacije i uvođenja evropskih standarda u našoj zemlјi, s posebnim osvrtom na fondove Evropske unije, evropske programe regionalne saradnje i izradu predloga projekata radi apliciranja za sredstva koja se dodelјuju iz različitih evropskih fondova. Pored toga, Fond drži i trodnevne obuke u oblasti izrade projektnih predloga za studente. Cilј obuka je da se učesnici osposobe da samostalno formulišu predloge projekata prema fondovima Evropske unije, da nauče da ih strateški pozicioniraju u okviru definisanih prioriteta i mera, kao i finansijskih ograničenja.

Kako izgledaju predavanja i akcije za još mlađe naše građane, odnosno za srednjoškolce i osnovce?
– Jedna od akcija koju Fond „Evropski poslovi“ APV sprovodi u sklopu pripreme obeležavanja Dana Evrope (9. maj), namenjena učenicima osnovnih, ali i srednjih škola, jeste niz predavanja pod nazivom „Upoznajte EU“, gde mlade informišemo o nastanku Evropske unije, kao i o istoriji, kulturi i tradiciji naroda i država koje čine modernu Evropu. Ovo je zapravo aktivnost koja se tradicionalno odvija u sklopu Manifestacije „Evropsko selo“ u Zrenjaninu, u saradnji sa EU Info kutkom Novi Sad, a od ove godine proširena je na još nekoliko opština. U proteklom dvoipogodišnjem periodu posećeno je preko 80 škola i edukovano je preko 3.000 učenika.

Na koje sve načine zainteresovani građani mogu da stupe u kontakt sa vama i na kakav vid pomoći i podrške mogu da računaju?
– 
Različiti su vidovi informisanja, saradnje i pružanja podrške institucijama i pojedincima širom Vojvodine (konferencije, okrugli stolovi, sastanci koordinacionih grupa, obilasci opština, edukativni programi i sl.), tokom kojih građani mogu stupiti u kontakt sa predstavnicima Fonda „Evropski poslovi“ APV. Takođe, postoji i mogućnost informisanja o programima i konkursima EU, kao i mogućnost analize konkretnih projektnih ideja zakazivanjem direktnih konsultacija sa zaposlenima (petkom u prostorijama Fonda) ili upitom putem elektronskog portala Fonda „Evropski poslovi“ APV www.vojvodinahouse.eu.

Ko se najčešće javlja kao korisnik usluga Fonda u okviru “Otvorenih vrata” i za šta postoji najveća zainteresovanost?
– U okviru aktivnosti „Otvorena vrata“ i „Procena projektnih ideja“ najčešće se kao korisnici Fonda „Evropski poslovi“ APV javljaju lokalne samouprave, javna preduzeća, nevladine organizacije i obrazovne institucije i zainteresovani građani. Putem konsultacija sa zaposlenima Fonda svi oni mogu dobiti: informacije o aktuelnim programima i pozivima, procenu projektnih ideja, pomoć oko izrade predloga projekata, konkursne dokumentacije i budžetiranja projekata, pomoć pri registraciji njihovih institucija u EU bazu (PIC, PADOR), mogućnostima koje nude drugi donatori, informacije o raspoloživim obukama Fonda i dr. U proseku, Fond „Evropski poslovi“ APV, godišnje realizuje preko 100 ovakvih konsultacija.

Na vašem sajtu postoji opcija “Vaša projektna ideja” gde putem online formulara svi zainteresovani mogu da predlože svoj projekat za finansiranje iz nekog od EU programa, kako funkcioniše ova opcija?
– Na sajtu Fonda „Evropski poslovi“ APV postoji mogućnost da se verifikuje koje su mogućnosti otvorene za realizaciju određene projektne ideje kao i da li je odredjena projektna ideja adekvatna za konkurisanje u okviru nekog konkursa/poziva. Na osnovu popunjenog projektnog formulara, koji nam je dostavljen putem elektronskog portala, a u kom su navedeni osnovni elementi neophodni za sprovođenje analize, usmeravamo zainteresovane strane da li je njihova projektna ideja podobna za finansiranje iz nekog EU programa, u okviru kojih poziva može da konkuriše, šta je neophodno poboljšati u okviru same ideje i slično.

Autor: NsHronika
Foto: Promo/Privatna arhiva